Podrška

Opšti uslovi

Privatnost podataka

SBB se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. U cilju registrovanja domena za svoje Korisnike SBB će prikupljene podatke proslediti Registru Nacionalnog Internet Domena Srbije (RNIDS) i Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), u skladu sa pravilima o registraciji nacionalnih I internacionalnih domena.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni SBB-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Da bi SBB uspešno obradio zahtev Korisnika za aktivaciju usluge potrebno je da Korisnik unese tačne podatke:

 • ako je Korisnik fizičko lice: ime i prezime, prebivalište, broj telefona, email adresa, JMBG ili broj pasoša za strana lica
 • ako je Korisnik pravno lice ili preduzetnik: poslovno ime, sedište, matični broj, PIB, broj telefona, email adresa, ime i prezime kontakt osobe (odgovarajući podaci za strana pravna lica)

Ukoliko se plaćanje SBB-ovih usluga vrši putem platne kartice, unos broja kartice Korisnika je siguran, jer se prilikom izbora plaćanja transakcija automatski prebacuje na sigurni server preko kog se vrši dalje procesiranje.

Ograničenje odgovornosti Provajdera

 • Provajder ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče. 
 • Provajder ne odgovara za štetu koju korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima.
 • Provajder ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju na Internetu izvrši treće lice. Provajder ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija koje korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta.
 • Provajder ne odgovara za štetu koja nastane za korisnika ili treće lice usled povrede korisnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu.
 • Provajder ne garantuje da datoteke snimljene sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. Korisnik je odgovoran za sprovođenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa. Provajder nije odgovoran za na taj način učinjenu štetu.

Nedozvoljeno ponašanje korisnika

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Srbije i međunarodnog prava ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder, a o čijem prihvatanju od strane Provajdera je korisnik obavešten.  

Ponašanje korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito:

 1. ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup;
 2. ukoliko se njime vrši povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine;
 3. ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije;
 4. ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava;
 5. ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača; 
 6. ukoliko se njime vrši povreda ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i Kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu pre zaključenja ili u toku trajanja Ugovora prihvatio Provajder, ako je o njima korisnik od Provajdera obavešten.

Neka od ponašanja koja se prema prihvaćenom Kodeksu smatraju nedozvoljenim su:

 1. Distribucija nezatraženih e-mail poruka putem elektronske pošte ili usenet konferencija;
 2. Korišćenje servisa za neovlašćeni pristup ili zadobijanje kontrole nad drugim sistemima na Internetu;
 3. Spamovanje servera Provajdera putem slanja istovetnih nezatraženih poruka na veliki broj adresa na Internetu;
 4. Ugrožavanje nesmetanog korišćenja servisa od strane drugih korisnika, ugrožavanje nesmetanog rada mreže SBBa ili bilo koje druge mreže ili dela Interneta;
 5. Slanje ili prosleđivanje dobrotvornih zahteva, peticija, lančanih pisama, kao i slanje reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge, sem na mesta predviđena za takav vid oglašavanja; 
 6. Distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.

Prava Provajdera kad se korisnik ponaša na nedozvoljen način

Ukoliko po svojoj oceni zaključi da se korisnik u korišćenju servisa ponaša na nedozvoljen način, Provajder ima pravo da korisnika pismeno upozori i da ga obavesti o radnjama sa čijim izvršavanjem mora da prestane, uz suspenziju Ugovora na rok do maksimalno 10 dana. Pored toga, u ovom slučaju Provajder ima pravo da podatke o korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. Ukoliko Korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Provajder ima pravo da Ugovor raskine, uz obaveštenje upućeno korisniku. Korisnik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi, a odgovara i za svu pričinjenu štetu. Ocena Provajdera o nedozvoljenom ponašanju Korisnika smatraće se osnovanom onda kad postoji razumna sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja korisnika opisanih u opštim uslovima.

Provajder zadržava pravo da korisniku ukine ili suspenduje uslugu bez upozorenja, kao i bez povraćaja uplaćenih sredstava, ukoliko se utvrdi da se usluga koristi suprotno Opštim uslovima i/ili u suprotnosti sa pravilnicima i Ugovorima za korišćenje SBB hosting servisa.

Prekid veze s Internetom usled održavanja mreže Provajdera

Provajder ne odgovara za prekid veze svog servera sa Internetom ako taj prekid nastupi kao posledica radova Provajdera na infrastrukturi svoje mreže ili čvorišta, pod uslovom da Provajder o tome obavesti korisnika 3 dana pre nego što radovi otpočnu i da prekid ne traje duže od 24 časa neprekidno.

Isključiva odgovornost korisnika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje

Korisnik isključivo krivično, građanski, i na bilo koji drugi način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. Korisnik odgovara Provajderu za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.

Komunikacija između Provajdera i korisnika

Komunikacija ili obaveštavanje ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi, pod kojom se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili isticanje obaveštenja na web stranici Provajdera. Smatraće se da je obaveštenje poslato elektronskom poštom dostavljeno korisniku onog dana kada je isto isporučeno u njegov mailbox kod Provajdera. Mailbox-om kod Provajdera se u smislu ovih opštih uslova smatra prostor hard diska odnosno memorije računara Provajdera koji je rezervisan za čuvanje prispelih poruka elektronske pošte određenog korisnika, sa koga korisnik može prispele poruke preneti na svoj računar u svako doba.

Promena Opštih uslova

Provajder zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve odredbe ovih Opštih uslova, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti korisnika. Izmene Opštih uslova obavezuju korisnika koji ih prihvati. Prihvatanjem izmene smatra se uplata naknade za vreme provedeno “on-line”, pošto je korisnik o izmeni obavešten.

Klauzula o nadležnosti

Sporove po Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno, a u slučajevima kada to nije moguće, biće nadležan sud u Beogradu, uz primenu procesnog i materijalnog prava mesta suda

 

Centrala: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Podrška: 0700 600 500
podrska@eunet.co.rs


Zakažite sastanak

Postavite pitanje
Kontakt
Ime i prezime
Email adresa
Telefon
Vaše pitanje
 

Otvorite tiket

Vaš servis
Ime i prezime
Korisničko ime (opciono)
Email
Telefon
Opis problema
 
Odustani