Opšti uslovi

Uslovi korišćenja

Pored ovih Uslova korišćenja, ovaj Ugovor se sastoji iz sledećih dokumenata koji su inkorporirani u ovaj Ugovor:

  1. EUnet SLA ugovor, objavljen na www.eunetcloud.com/osnovni-nivo-podrske ("SLA");
  2. EUnet politiku o prihvatanju korišćenja servisa, objavljen na www.eunetcloud.com /politika-korektne-upotrebe ("PPK");
  3. EUnet politiku privatnosti, objavljena na www.eunetcloud.com /pravilnik-privatnosti ("Politika privatnosti").


1. Servis

(a) Nakon prihvatanja Vaše porudžbine i ovih Uslova usluge, EUnet se obavezuje da vam omogući korišćenje Servisa. EUnet se obavezuje da će vam pružati podršku dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji, u skladu sa članom 8 ovog Sporazuma. EUnet garantuje da će pratiti razumne bezbednosne procedure tokom isporuke usluga.

(B) Korisnik se slaže da će obaviti sve navedeno: (I) da ce se ponašati u skladu sa važećim zakonima i EUnet PPK-om, (II) da ce plaćati redovno naknadu za usluge, (III) da će preduzeti sve razumne mere predostrožnosti i bezbednosti za vreme korišćenja Servisa, (IV) da će sarađivati sa EUnet-om u slučaju isključenja, bezbednosnih problema, kao i svakog sumnjivog kršenja Sporazuma, (V) da će kontakt za finansije, naplate i druge informacije o računu biti redovno ažurirane, i (VI) da će odmah obavestiti EUnet o svakom neovlašćenom korišćenju naloga ili bilo kojoj drugoj povredi sigurnosti. U slučaju spora između Eunet-a i Korisnika u pogledu tumačenja važećeg zakona ili PPK-a, EUnet-ova ekspertiza i razumna konstatacija će imati prednost.

(C) Usluga će uključivati takve opcione karakteristike ("Opcione karakteristike"), kao što se može videti u bilo kom EUnet-ovom online formularu prihvaćenom od strane Korisnika ili bilo kojoj drugoj evidenciji EUnet-a o naručivanju (zajedno, "Narudžbenica" Korisnika). Opcione karakteristike mogu uključivati: (I) konsultacije ili druge profesionalne usluge koje se pružaju od strane osoblja EUnet-a, (II) softver i druge proizvode i usluge koje pruža EUnet ali ne uključujući softver, proizvode ili usluge treće strane. Opcione karakteristike podležu istim uslovima kao i drugi elementi usluge, uključujući bez ograničenja izjave i ograničenja odgovornosti u članu 12 ispod, osim ukoliko posebno nije navedeno drugacije u ovom Ugovoru. Opcione karakteristike mogu biti predmet uslova bilo kog drugog sporazuma sklopljenog od strane ovlašćenog predstavnika Eunet-a i Korisnika.

(D) Servis ne uključuje bilo koji softver, usluge konsaltinga, drugi proizvod ili usluge koje se ne pružaju direktno od strane EUnet-a iako takav softver, usluge ili proizvodi mogu da se dobiju preko EUnet-a od trećih lica (zajedno, " Proizvodi i usluge treće strane" .)


2. Proizvodi i usluge treće strane

(A) Proizvodi i usluge Treće strane uključuju, bez ograničenja: (a) sve konsultantske usluge trećeg lica koje pomažu klijentima u korišćenju usluge ili se na drugi način odnose na usluge, uključujući i takve usluge koje pružaju treća lica EUnet Korisnicima, i (b ) sve softverske i druge proizvode i usluge koje Korisnik dobija preko EUnet-a ali su vlasnistvo treće strane (npr. Microsoft Corporation).

(B) proizvodi i usluge treće strane nisu deo Servisa i EUnet nije odgovoran za proizvode i usluge treće strane, čak i ako EUnet preporuči treću stranu kao dobavljača, čak iako su proizvodi i usluge treće strane u vezi sa servisom ili mogućnošću Korisnika da koristi servis. EUnet nije odgovoran za proizvode i usluge treće strane čak i ako deluje kao agent u pružanju proizvoda ili usluga, u prikupljanju plaćanja, ili na druge načine ima veze sa korišćenjem ovih usluga treće strane. Bez ograničavanja  gore navedenog, EUnet neće imati nikakvu odgovornost ili obavezu za podršku, održavanje, ispravke ili nadogradnje nezavisnih proizvoda i usluga, ili za ugrožavanje intelektualne svojine trećih strana čiji se proizvodi i usluge koriste. EUnet ne daje garanciju ili odštetu u vezi sa proizvodima ili uslugana treće strane.

(C) Pored uslova našeg Ugovora, Korisnikova upotreba bilo kog softvera, usluge ili proizvoda trećeg lica podleže uslovima trećeg lica u skladu sa ovim uslovima.

3. Plaćanje - Plan i Uslovi

(A) Usluga je dostupna po podrazumevanoj vrednosti na osnovu Mesečnog pripejd paketa za izabrani servis Korisnika. Alternativni periodi plaćanja su mogući i biće navedeni u porudžbenici Korisnika. Plaćanje se obavlja pre početka svakog perioda plaćanja unapred, uključujući period obnove. Korisnik će platiti dodatno, za angažovane resurse, u slučaju da je potrosio više od njegovog paketa usluga tokom prethodnog meseca, po principu po kom EUnet izračunava ove dodatke u skladu sa svojom standardnom politikom. EUnet zadržava pravo da naplati ove naknade dnevno (ili zavisno od slučaja kako izabere). Korisnik može povećati ("nadograditi") svoj paket usluga i dodatni troškovi će se uračunati po završetku nadogradnje. EUnet može naplatiti povećanje naknade srazmerno, za servis tokom perioda plaćanja u kome se nadogradnja obavlja, na dnevnoj bazi (ili po izboru). Svaki pripejd paketa se automatski obnavlja na kraju svog perioda plaćanja.

(B) Korisnik koji prima račune za uplatu je obavezan da ih plati u roku od sedam dana od dana prijema računa. Korisnik je odgovoran za plaćanje svih međunarodnih, nacionalnih i lokalnih dodatih vrednosti koje proizilaze upotrebom, dodatim vrednostima, akcizama, porezima povezanim sa servisom i drugim obavezama iskazanim na primljenom računu.

(C) Korisnik će platiti standardne EUnet naknade za usluge, uključujući i opcione karakteristike, pa u skladu sa tim i pripadajuće takse i poreze, koji se mogu da se menjaju s vremena na vreme. Ukoliko Korisnik i EUnet ugovore dodatne naknade, prikazane u ponudi EUnet-a, ili u sporazumu za konsalting u vezi sa opcionim karakteristikama, takve alternativne naknade će važiti do datuma posebno navedenog u ponudi/ porudžbenici ili drugim pisanim ugovorima. Ako nije naveden period u kojem važi uvećanje naknade, podrazumeva se da je rok godinu dana. Nakon toga, alternativna naknada prestaje a cena zakupa servisa će se vratiti na prethodni iznos prema standardnoj ponudi EUnet-a. Korisnik će platiti bilo koji set-up ili druge naknade koje se traže u skladu sa standardnom politikom EUnet-a. Sve isplate ce biti u domaćoj valuti (RSD). EUnet nije u obavezi da vrši povraćaje, osim ako nije drugačije navedeno u ovom Ugovoru ili drugom zvančnom dokumentu EUnet-a. Bez ograničavanja uopštenosti gore navedenih: (I) naknada za pripejd pakete je nepovratna i (II) Korisnik nema pravo na refundaciju. Promotivni krediti i SLA krediti koje izdaje EUnet ne mogu da se koriste za plaćanje dodatnih usluga, i ne mogu se koristiti za proizvode i usluge trećih strana.

(D) Korisnik će obavestiti EUnet o bilo kakvom sporu oko plaćanja, pružajući detalje o prirodi spora i iznosu i to u roku od 15 dana od datuma na fakturi. Nakon isteka roka od 15 dana od datuma naznačenog na fakturi, primedba (prigovor) se neće uvažiti. Na svakau uplata koja nije proknjižena do datuma dospeća, obračunavaće se kamata u iznosu od 1.5% mesečno. Pored toga, EUnet  može naplatiti kašnjenje plaćanja od 5000,00 RSD nedeljno, kao štetu za likvidaciju, počevši od prvog dana kada je plaćanje trebalo da bude izvršeno. Takve nadoknade za štetu likvidacije nadoknađuju štetu EUnet-a za administrativne troškove u vezi sa neplaćenim računima.

(E) Servis može biti odmah suspendovan ukoliko naknada nije plaćena. Reaktivacija servisa u takvim slučajevima se naplacuje dodatnih 5000,00 RSD po serveru ili delu koji je deaktiviran.

(F) Takse za prekoracenje pripejd paketa se primenjuju bez obzira na uzrok prekoračenja, čak iako je uzrok hakerska delatnost ili akcije neke treće strane. EUnet nije u obavezi da obezbedi prenos neiskorišćenih usluga za naredni mesec, poveća kredit limit, ili na bilo koji drugi način izvrši povraćaj u slučaju da Korisnik nedovoljno koristi svoj paket usluga.

(G) Ukoliko se plaćanje vrši putem kreditne kartice, Korisnik je dužan držati fajl o važećoj kreditnoj kartici aktuelan u svakom trenutku osim ako nije drugačije odobreno u pisanoj formi od strane EUnet-a. EUnet može da naplati sa te kartice za servis ili druge servise koji su stigli na naplatu. Korisnik će ažurirati informacije o kreditnoj kartici ako je potrebno. Ako je pokušaj naplaćivanja sa kartice odbijen, EUnet može prekinuti servis bez obaveštenja, s tim što će učiniti razumne napore da obezbedi takvo obaveštenje, pravovremeno.

(H) Ako EUnet mora da angažuje agenciju za naplatu duga da bi naplatili zakasnele sume u vezi sa korišćenjem servisa od strane kupca, Korisnik je odgovoran za sve troškove prikupljanja svih iznosa koje duguje na osnovu ovog Sporazuma, uključujući razumne pravne troškove EUnet-u.


4. Rok i Prestanak

(A) Ovaj sporazum će važiti sve dok ne bude raskinut od bilo koje ugovorne strane u skladu sa procedurama navedenim u ovom članu.

(B) Korisnik može raskinuti ovaj Ugovor zbog materijalne povrede i to stupa na snagu 30 dana nakon pismenog obaveštenja u kom se navodi priroda povrede, ali se ovaj Sporazum neće prekinuti ukoliko EUnet popravi tu grešku pre stupanja na snagu prekida Ugovora. Korisnik može raskinuti ovaj Ugovor ukoliko mu to odgovara. Obaveštenje o prestanku će stupiti na snagu na dan otkazivanja pripejd plana u skladu sa članom 3. Korisnik će obezbediti obaveštenje o prestanku elektronskom poštom na prodaja@eunet.co.rs . EUnet nije u obavezi da refundira sva plaćanja u slučaju otkaza od strane Korisnika.

(C) EUnet može da raskine servis, bilo koji deo istog, ili ovaj Ugovor zbog materijalne povrede, uključujući bez ograničenja bilo koje kršenje odredbi PPK ili obaveza plaćanja navedenih u članu 3, bez obaveštenja. EUnet nije u obavezi da povrati bilo koju naknada ili pripejd plaćanje posle takvog prekida. EUnet takođe može raskinuti ovaj Ugovor zbog posrednih ili neposrednih novonastalih okolnosti u bilo kom trenutku. EUnet će obezbediti pisano obaveštenje 30 dana ranije o prestanku servisa. Po raskidu iz praktičnih razloga, EUnet će vratiti sve unapred plaćene iznose za servise koji još nisu bili obezbeđeni.

(D) Ako je period plaćanja unapred mesec dana, kupac može otkazati pripejd paket pisanim obavestenjem 7 dana unapred na prodaja@eunet.co.rs. Ako je pripejd period od tri meseca ili godinu dana, kupac može otkazati pripejd paket pisanim obavestenjem 14 dana unapred na prodaja@eunet.co.rs. Naknade za dodatne usluge naplaćuju se dodatno pored naknade za pripejd pakete. EUnet može računati Korisniku posebno, na mesečnom nivou ili periodično, za opcionu opremu, u skladu sa standardnom politikom EUnet-a.

(E) Ako se ovaj Ugovor raskine, iz bilo kog razloga, Korisnik je dužan da plati u roku od sedam dana od dana stupanja prekida na snagu, bez odlaganja, sve račune, naknade i troškove koji su nastali pre datuma prestanka, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove za dodatni protok i usluge za koje duguje EUnetu prema ovom Sporazumu.


5. Ponude sa vremenskim ograničenjem

EUnet može s vremena na vreme imati vremenski ograničene ponude u svrhu testiranja i procene kupca. Takve vremenski ograničene ponude mogu takođe imati druga ograničenja koja će biti definisana na EUnet sajtu u opisu paketa usluga.
Prihvatanje ovih uslova za usluge podrazumeva znanje i prihvatanje takvih servisa sa vremenski ograničenim ponudama.


6. Dozvoljena upotreba

(A) Korisnik potvrdjuje da je pročitao PPK i da će se pridržavati ovih zahteva.

(I) Ne ograničavajući se na uopštenost gore navedenog, Korisnik neće dozvoliti da usluge ili EUnet oprema bude koričćene za aktivnosti zabranjene PPK-om.  Kršenja PPK od stane trećeg lica koristeći servis klijenta, uključujući IP adrese, tačke pristupa Internetu, sisteme, softver ili opremu dodeljenu Korisniku, će se smatrati kršenjem PPK od strane Korisnika.
(II) Bez obzira na bilo koju odredbu u ovom Ugovoru koja je suprotna, ili predstavlja ograničavanje bilo kojeg od EUnet-ovih prava ili rešenja, EUnet može suspendovati servis u celini ili delimično u slučaju da EUnet opravdano sumnja da je doslo do povrede PPK. Razumna sumnja u skladu sa prethodnim obuhvata, bez ograničenja, obavestenje trećeg lica ili tvrdnje da klijent koristi servis kršeći prava trećih lica. EUnet će učiniti razumne napore da obavesti klijenta pre nego što izvrši suspenziju, osim ako PPK kršenje poziva na hitnu akciju za sprečavanje povreda odgovornosti po mišljenju i sopstvenom nahođenju EUnet-a. Suspenzija na osnovu ovog stava 4. (a) (I) se može nastaviti sve dok EUnet opravdano sumnja na povredu PPK-a. EUnet nije odgovoran za bilo koju suspenziju usluge po ovom stavu 4 (a) (II), ili za bilo koji gubitak povezan sa tim, čak i ako se povreda PPK-a na koju se sumnjalo nije dogodila.

(B) EUnet nema obavezu da nadgleda servis zbog povrede PPK-a ili zbog drugog nezakonitog ili nepropisnog postupanja, ali to može učiniti i sme da otkrije informacije o korišćenju usluga iz bilo kog razloga, uključujući: zadovoljavanje zakona, propisa, vladinih, pravnih, zakonskih zahteva; pravilan rad servisa, kao i da bi zaštitili sebe i svoje klijente. EUnet može dati agencijama za sprovođenje zakona pristup svojoj opremi, uključujući opremu koja se koristi za obezbeđivanje servisa za Korisnika.

(C) Korisnik ne sme da narušava ili da izvrši pokušaj narušavanja bezbednosti EUnet mreže. Povrede sistema ili bezbednosti  mreže mogu rezultirati parničnom i/ili  krivičnom odgovornošću. EUnet će istražiti događaje koji mogu da uključuju saradnju sa organima za sprovođenje zakona u krivičnom gonjenju Korisnika koji su uključeni u bilo koju vrstu narušvanja bezbednosti. Ova kršenja pravilne upotrebe servisa uključuju, bez ograničenja:

(I) Pristup podacima koji nisu namenjeni Korisniku ili prijavljivanje na server ili nalog za koji Korisnik nema ovlašćenje za pristup.
(II) Pokušaj da ispita, skenira ili testira ranjivost EUnet sistema ili mreže ili da povredi bezbednost sistema za autentifikaciju.
(III) Pokušaj da kroz servis utiče na druge klijente, hostove ili mreže, uključujući, bez ograničenja, putem sredstava preopterećenja, brute force, flooding, mail bombe, pada sistema ili drugih vrsta napada.
(IV) Krivotvorenje bilo kog zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela bitnih informacija u e-mailu ili u diskusionim grupama.
(V) Preduzimanje bilo koje akcije u cilju dobijanja servisa na koji Korisnik nema pravo.

(G) Korisnik nije u obavezi da pregleda aktivnosti svakog klijenta kako bi odredio da li je došlo do povrede PPKa, niti prihvata odgovornost da kroz PPK prati ili nadgleda internet aktivnosti.
Kršenja PPK će rezultirati sledećim:

Obaveštenje sa Upozorenjem poslato putem e-mail, EUnet kreira tiket o problemu sa obaveštenjem o rešavanju u roku od 24 sata. 24 sata je rok za rešavanje tiketa standardnog prioriteta; situacije koje uključuju sprovođenje zakona, hvatanje prevara, krađe lozinke, mrežne smetnje, remećenje usluge, IRC zloupotrebe ili druge zlonamerne aktivnosti mogu smanjiti vremenski okvir obaveštenja i rok za rešavanje tiketa.

Prvi prekršaj: bilo koji Korisnik, za koga EUnet utvrdi da je prekršio bilo koji element našeg PPKa (Acceptable Use Policy), će primiti e-mail koji ih upozorava na kršenje. Servis može da bude predmet privremene suspenzije što je  diskreciono pravo EUnet-a po sporazumu sa korisnikom uz pisano obaveštenje da se uzdrže od daljih kršenja.

Drugi prekršaj: bilo koji Korisnik za koga EUnet utvrdi da je počinio drugi prekršaj bilo kog elementa ili dela PPKa će biti predmet neposredne suspenzije ili prestanka servisa bez prethodnog obaveštenja.
EUnet zadržava pravo da napusti deo IP prostora koji je bio uključen u bilo kojih spam ili odricanje-od-servisa (DOS) pritužbi ako je očigledno da takva aktivnost izazvala veliku štetu ostalima na Internetu. Konkretno, ako su otvoreni prenosi na mreži klijenta, ili ako su DOS napadi poreklom iz mreže klijenta. U pojedinim retkim slučajevima, EUnet će morati da izvede ovu akciju pre nego što pokuša da kontaktira Korisnika.


7. Servis - Nivoi i rešenja

(A) EUnet neće biti odgovoran za prekid servisa ili bilo koji drugi problem sa servisom izuzev ako je to izričito navedeno u SLA i u ovom odeljku 7. U slučaju otkaza hardvera (I) EUnet će učiniti razumne napore da povrati izgubljene podatke, po zahtevu klijenta, ali povratak podataka nije zagarantovan i (II) EUnet će obezbediti povraćaje pretplata po SLA (ako su navedeni.) U slučaju da je klijent nezadovoljan servisom, jedino rešenje za Korisnika je ono što je navedeno u SLA i ovom odeljku 7, ili raskid ovog ugovora, kako je određeno u skladu sa članom 4. Pravna rešenja navedena u SLA ne primenjuju se na bilo koji prekid usluge u skladu sa članom 9 ili bilo kojom drugom odredbom ovog Sporazuma, i EUnet neće biti odgovoran takve prekide.

(B) Sve karakteristike servisa, bez obzira da li su navedene ili ne u SLA, su u skladu sa odredbama člana 12. ispod i ostalim uslovima ovog ugovora.


8. Servis- podrška i ograničenja

(A) Slede smernice EUnet-a prilikom pružanja podrške:

(I) EUnet pruža podršku koja se odnosi samo na servis.
(II) EUnet obično ne pruža besplatnu podršku zapitanja instaliranih aplikacija, kao što je programiranje, HTML, aplikacije trećih strana ili bilo koji drugi problem koji u vezi sa tim može nastati. EUnet zadržava pravo da odbije da pruži podršku za takva pitanja.
(III) EUnet ne pruža besplatnu tehničku podršku za klijente Korisnika. EUnet zadržava pravo da odbije da pruži podršku u takvim slučajevima.
(IV) EUnet ne pruža besplatnu tehničku podršku za bilo kakve probleme, greške ili propuste koje EUnet, po sopstvenom nahođenju, smatra da su prouzrokovani od strane Korisnika, njihovih agenata ili ostalih izvan kontrole ili odgovornosti EUnet-a.
(V) Sva podrška koja se naplaćuje a koja se sprovodi od strane EUnet-a podleže odredbama člana 8 (b) u nastavku.

(B) Kao što je navedeno u opisima paketa podrške EUnet-a objavljenim na: www.eunetcloud.com/Podrska; EUnet pruža besplatnu osnovnu podršku, ali ne pokriva sve oblasti podrške besplatno.
Pomoćne aktivnosti koje nisu obuhvaćene osnovnom podrškom mogu biti predmet naplate. Cene podrške zavise od (I) nivoa agenta koji je potreban za rešavanje problema i (II) vremena provedenog u rešavanju problema. Rad L2 agenta podrške je 30 do 50 EUR na sat i L3 agenta podrške je 50 do 80 EUR po satu, bez uračunatog poreza. Naplaćuje se u razmacima od 30 minuta, s tim da je 30 minuta minimalno.

Ako je problem prouzrokovan krivicom EUnet-a, to je pokriveno besplatnom osnovnom podrškom.

Ako je problem prouzrokovan krivicom klijenta (npr. greške u konfiguraciji) ili je prouzrokovana radom EUnet-a uz odobrenje klijenta (npr. primenom bezbednosnih patch-eva ili hitnih ispravki), onda će EUnet smatrati da rešenje problema treba naplatiti, jer ne spada u besplatnu osnovnu podršku.

(C) Ovlašćenje za podršku koja se naplaćuje

Za probleme koji nisu hitni EUnet će uvek tražiti dozvolu i ovlašćenje pre nego što preduzme bilo kakav posao. Ovlašćenje je verifikovano onog trenutka kada Korisnik da svoju identifikaciju za korisničku podršku.

Za hitne zahteve, EUnet zadržava pravo da započne rešavanje problema koji se potencijalno naplaćuje kad god se proceni da je situacija hitna ili kritična, bez prethodnog odobrenja, do maksimalnog zaduženja od 150 EUR bez poreza.

Ako incident zahteva dodatni rad i troškove, EUnet će tražiti službenu dozvolu izdatu od Korisnika pre nego što nastavi sa radom.

Prethodno odobrenje po ovom sporazumu je potrebno, jer EUnet želi da bude u stanju da deluje kad su u pitanju kritični problemi bez nepotrebnog odlaganja. Prihvatanje ovog sporazuma podrazumeva da je klijent unapred ovlastio EUnet da sprovede podršku koja se naplaćuje do cene od 150 EUR bez poreza za pitanja koja su prijavljena kao hitna.

9. Održavanje i bezbednost

(A) EUnet može prekinuti rad servisa kako bi izvršili održavanje EUnet opreme ili zbog kontrole efekata bezbednosnih mera, proširenja resursa sistema i migracije. EUnet će pokušati, uz razumne napore, da obavesti kupca pre prekida servisa i da prekid u dostupnosti servisa bude što kraći.

(B) Korisnik je odgovoran za održavanje bezbednosti i za održavanje sistema za backup, osim u meri u kojoj EUnet posebno prihvata odgovornost kao uslugu navedenu na porudžbenici klijenta (zavisno od ograničenja odgovornosti u odeljku 12 i na drugim mestima u ovom Sporazumu .) Bez obzira da li ili ne je odgovornost EUnet-a održavanje back-up, Korisnik će zadržati rezervnu kopiju svih podataka koje hostuje EUnet. Klijent će odmah izvestiti EUnet o bilo kakvom problemu servisa putem e-maila support@eunet.co.rs . EUnet nije odgovoran za obezbeđivanje fizičkog pristupa kopijama softvera, podataka ili sadržaju koji se nalazi na EUnet opremi pod bilo kojim okolnostima i nije u obavezi da obezbedi pristup mreži

(I) posle svakog prekida ili suspenzije korisničkog servisa ili
(II) u slučaju otkaza hardvera, zloupotrebe od trećih lica, nepravilnog korišćenja od strane korisnika ili drugih prekida mrežnog pristupa.

(C) EUnet nije obavezan da nadoknadi troškove koje je snosio kupac za tehnolosku dijagnozu ili popravke, uključujući bez ograničenja troškove za spoljne konsultante.


10. Intelektualna svojina

(A) Korisnik garantuje, predstavlja i obavezuje se prema EUnet-u da:

(I) ima najmanje 18 godina ako je fizičko lice,
(II) poseduje zakonsko pravo i sposobnost da bude ugovorna strana ovog Ugovora,
(III) će koristi usluge samo u zakonite svrhe i u skladu sa ovim sporazumom i svim važećim pravilima i smernicama, uključujući i PPK i
(IV) njihov sadržaj neće prekršiti bilo koje pravo bilo koje treće strane (uključujući sva prava intelektualne svojine) ili kršiti bilo koji zakon ili uredbu.

(B) EUnet poštuje prava intelektualne svojine drugih i očekuje od svojih klijenata da učine isto. EUnet zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da izbrise materijal koji krši autorska prava, zig ili druga prava intelektualne svojine drugih lica. EUnet takođe zadržava pravo da onemogući i / ili prekine nalog Korisnika koji krši autorska prava, žigove ili druga prava intelektualne svojine drugih lica. Ukoliko smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo Vas da EUnet-u prosledite sledeće informacije:

(I) opis autorskog dela - imovine za koju smatrate da je pravo prekršeno;
(II) opis materijala za koji tvrdite da krši vaše autorsko pravo i informacije dovoljne da omoguće EUnet da pronađe taj materijal;
(III) Vašu adresu, broj telefona i e-mail adresu;
(IV) vaša izjava da ste u uverenju da sporna upotreba nije ovlašćena od strane vlasnika autorskih prava ili vlasnika intelektualne svojine, njegovog agenta, ili zakona;
(V) Vaša izjava, napravljena pod kaznom za krivokletstvo, da su date informacije tačne i da ste vi vlasnik autorskih prava ili ovlašćeni da delujete u ime vlasnika autorskih prava;
(VI) elektronski ili fizički potpis lica ovlašćenog da deluje u ime vlasnika autorskih prava.


11. Privatne i poverljive informacije

(A) EUnet će se pridržavati odredaba Pravila privatnosti. EUnet nije odgovoran za upotrebu ili zloupotrebu podataka od strane bilo kog trećeg lica, uključujući bez ograničenja provajdera nezavisnih proizvoda i usluga, operatora bilo kog sajta vezanog za EUnet hosting, ili bilo kog EUnet-ovog klijenta, čak iako je sajt hostovan kod EUnet-a . Korisnik razume da se Politika privatnosti odnosi samo na servis i EUnet sajt. EUnet može da obavesti kupca o  izlaganju privatnih podataka, osim u slučajevima koji su propisani zakonom, EUnet nije u obavezi da obezbedi takvu notifikaciju.

(B) Korisnik će uložiti razumne mere predostrožnosti i bezbednosti dok upotrebljava servis, uključujući bez ograničenja enkripciju jedinstvenih matičnih brojeva, medicinskih podataka i zaštitu sličnih privatnih informacijama koje pripadaju klijentu, potrošaču ili Korisniku.

(C) Korisnik neće koristiti poverljive informacije (kao što je definisano u daljem tekstu) u bilo koje svrhe osim kako bi olakšao korišćenje servisa. Korisnik neće otkriti poverljive informacije trećim stranama i sprečiće sve ono što se smatra odavanjem poverljivih informacija koje su u posedu ili kontroli Korisnika, izuzev ako je izričito ovlašćen u pisanoj formi od strane EUnet-a unapred. Bez ograničavanja uopštenosti gore navedenih, Korisnik će preduzeti razumne mere predostrožnosti da zaštiti poverljive informacije i neće otkriti poverljive informacije bilo kom od njegovih zaposlenih i spoljnih saradnika koji ne moraju da ih znaju. Bez obzira na gorepomenuto, Korisnik može otkriti poverljive informacije ako se iste traže u skladu sa važećim zakonom ili u vezi sa pravnim procesom ili odlukom vladinog organa, pod uslovom da Korisnik prethodno obavesti EUnet u razumnom roku koji je dovoljan da omogući EUnet-u da traži nalog u cilju zaštite ili da na drugi način ospori takva otkrivanja informacija i sarađuje. Korisnik će odmah obavestiti EUnet pisanim putem o svakoj zloupotrebi ili neprihvatljivom korišćenju poverljivih informacija koje Korisnik zapazi i sarađivaće sa EUnet-om u istrazi takve zloupotrebe i u ublažavanju bilo kakve nastale štete. Po raskidu ovog Ugovora ili na pisani zahtev EUnet-a Korisnik će vratiti sve poverljive informacije EUnet-u i potvrditi, u pisanoj formi, da je uništio sve njihove kopije.

(I) "Poverljiva informacija" se odnosi na bilo koju informaciju koju EUnet pruža Korisnicima u bilo kom obliku i sa oznakom "Poverljivo" i sve informacije koje EUnet otkriva usmeno i identifikuje kao "Poverljivo" na dan ili pre objavljivanja. Međutim, Poverljive informacije ne uključuju informacije koje: (a) se nalaze u posedu Korisnika u trenutku prvobitnog otkrivanja podataka od strane EUnet-a (b) su nezavisno razvijene od strane Korisnika bez upotrebe ili referenci na informacije EUnet-a, ili (c) postaju poznate javnosti, pre ili posle otkrivanja, osim ako nastaju otkrivene kao rezultat neispravnog delovanja ili neaktivnosti Korisnika.
(II) Korisnik se slaže da kršenje odredaba ovog stava 11 (c) može izazvati EUnet-u nepopravljivu štetu za koju novčana naknada nije adekvatna, kao i da će pored svih drugih pravnih lekova na raspolaganju, EUnet imati pravo da preliminarno, privremeno  i / ili trajno izrekne privremene mere protiv takvog kršenja ili mogućeg kršenja, bez potrebe za dokazivanjem stvarne štete.


12. Garancije, pravne napomene i ograničenja odgovornosti

(A) EUnet ne daje nikakve eksplicitne ili implicitne garancije, uključujući bez ograničenja, garancije prava svojine, nekršenja, prodaje ili pogodnosti za određenu svrhu. EUnet ne garantuje da će servis raditi neprekidno, bez grešaka, ili virusa ili drugih štetnih komponenti. Usluga je dostupna bez garancije u pogledu bezbednosti, pouzdanosti, zaštite od napada, integriteta podataka ili dostupnosti podataka (uključujući bez ograničenja integritet podataka i dostupnost koja se odnosi na karakteristike skladištenje servisa na Cloud-u). Osim ako nije drugacije navedeno u SLA, servis je dostupan na bazi "kao što jeste" i "kako je dostupan". Nikakva komunikacija između klijenta i EUnet-a neće stvoriti garanciju ili će na bilo koji način menjati ili ograničavati odricanje od garancije ili ograničenja odgovornosti navedenih u ovom članu 12, ili na
nekom drugom mestu u ovom Sporazumu. Komunikacija u prethodnoj rečenici obuhvata, bez ograničenja, promotivne materijale i prezentacije prodavaca, savete koje EUnet ili neki saradnik EUnet-a navodi, porudžbenicu klijenta i svaki radni nalog ili drugi dokument za porudžbinu.

(B) EUnet i njegovi dobavljači nisu odgovorni za bilo kakvo privremeno odlaganje, ispade ili prekide rada servisa. Dalje, EUnet nije odgovoran za bilo koje kašnjenje ili neizvršenje svojih obaveza iz ovog Sporazuma, ako je to kašnjenje ili neuspeh rezultatiralo iz bilo kog razloga van njegove razumne kontrole (uključujući i bilo kakve mehaničke, elektronske, komunikativne greške treće strane).

(C) EUnet neće biti odgovoran za bilo kakve posledične, slučajne, indirektne, primerne, kaznene štete, čak iako je savetovao o tome pre mogućnosti nastanka takvih šteta. EUnet-ova maksimalna odgovornost koja proizilazi iz ili u vezi sa ovim Sporazumom neće premašiti ukupan iznos naknada koju je platio klijent u toku tri meseca pre dešavanja ove povrede koja je prouzrokovala tužbu.

(D) Osim u slučaju posebno navedenom u Odeljku 7 gore, i osim u slučaju u kom važeći zakon izričito zabranjuje takvo ograničenje odgovornosti, EUnet neće imati nikakvu odgovornost za bilo koja potraživanja, gubitke, akcije, oštećenja ili postupke koji su rezultat navedenog ili u slučaju EUnet-ovih napora za rešavanje ili ublažavanje bilo čega od sledećeg:

(I) kršenja bezbednosti, uključujući bez ograničenja prisluškivanje, pristup treće strane podacima korisnika ili određenom računaru, pristup ili zloupotrebe lozinke od treće strane koje pruža EUnet i presretanje saobraćaja poslatih ili primljenih putem servisa,
(II) davanje ili izlaganje, iz bilo kog razloga, ličnih podataka ili drugih privatnih podataka, uključujući i podatke koji pripadaju kupcima samog Korisnika,
(III) poricanje napada virusa, crva i druga namerna ometanja od strane trećih lica, uključujući, bez ograničenja o ako je od strane drugih Korisnika EUnet-a
(IV) gubitak podataka ili gubitak pristupa podacima
(V) postupke trećih lica, uključujući bez ograničenja postupke drugih EUnet Korisnika i dobavljaca proizvoda i usluga trećih lica,
(VI) akcije  zaposlenih, agenata i povremenih radnika EUnet-a koji postupaju van obima njihovih dužnosti;
(VII) greške, propusti, prekidi, brisanja fajlova, grešaka, kašnjenja u radu ili drugih neuspeha u radu servisa, uključujući bez ograničenja slučajna isključenja i prekid pružanja usluge; i
(VIII) tačnost, potpunost i korisnost ove usluge. Odredbe ovog stava 12 (D) se primenjuju, bez ograničenja, čak iako klijent kupuje servisne karakteristike koje se tiču rešavanja bezbednosti, integriteta podataka, backup podataka, zaštite od napada, virusa, spama, praćenja ili integritet sistema. EUnet ne kontroliše i nije temeljno pregledao sve sajtove vezane za EUnet sajt ili koje koriste EUnet Korisnici ili provajderi nezavisnih proizvoda i usluga. Sa izuzetkom sopstvenog  web sajta, EUnet nije odgovoran za sadržaj ili rad bilo kog sajta, uključujući, bez ograničenja sajtove trećih strana navedene u prethodnoj rečenici. (D) obaveze ograničene na osnovu člana 12 primenjuju se na:

(I) odgovornost za nemar,
(II) bez obzira na oblik akcije, bilo po ugovoru, krivičnom delu, strogoj odgovornosti za proizvode, ili na drugi način,
(III) čak iako je EUnet savetovao unapred mogućnost nastanka štete o kojoj se radi, pa čak i ako je takva šteta bila predvidljiva i
(IV), čak iako rešenja klijenta gube svoju osnovnu svrhu. EUnet-ova ograničenja i isključenja od odgovornosti i odricanja garancije, navedene u ovom odeljku 8 i na drugim mestima u ovom Sporazumu u istoj meri se odnose na EUnet-ove službenike, zaposlene, agente, izvođače, predstavnike, dobavljače, srodne i pridružene kompanije. Korisnik potvrđuje i prihvata da EUnet postavlja svoje cene i potpisuje ovaj ugovor koji se oslanja na takva ograničenja odgovornosti, i takva ograničenja odgovornosti čine suštinsku osnovu dogovora između EUnet-a i Korisnika.


13. Odšteta

Korisnik će braniti, obeštetiti i zaštititi EUnet (uključujući njegove službenike, zaposlene, agente, izvođače, predstavnike, dobavljače, srodnike i pridružene kompanije) od zahteva bilo kog svog Korisnika ili bilo koje treće strane, proisteklog iz korišćenja, zloupotrebe ili pogrešnog korišćenja servisa od stane Korisnika uključujući, bez ograničenja:

(a) navodno ponašanje Korisnika koje krši ovaj Ugovor, uključujući i navodne povrede prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i ostalih PPK prekršaja;
(b) povrede bezbednosti ili druge navodne greške u Servisu, uključujući bez ograničenja greške koje su navedene u SLA i greške koje su proistekle iz otkrivanja ili izlaganja ličnih podataka ili drugih privatnih podataka (bilo da takvi podaci pripadaju Korisniku, jednom od  klijenata Korisnika ili trećim licima), i
(c) bilo koje radnje preduzete od strane EUnet-a kao deo istrage pod sumnjom da je došlo do  kršenja ovog sporazuma ili kao rezultat zaključka da je do kršenja došlo. Takva obaveza Korisnika uključuje plaćanje gubitaka, troškova, štete, presude, dogovora, kao i troškove, uključujući, bez ograničenja, troškove advokata.


14. Razno

(A) Ime i prava intelektualne svojine na servisu i sve komponente vezane za isto su u vlasništvu EUnet-a i njegovih davalaca licence i dobavljača. Za sav hardver i IP adrese pruzete od strane EUnet-a Korisnik je ovlašćen privremeno i oni ostaju iskljucivo deo EUnet-ove imovine. Ovaj Ugovor ne daje Korisniku licencu za bilo koji softver koji se koristi za pružanje servisa ili je u vezi sa servisom (kolektivno, "Softver"), ili za bilo koji drugi softver, implicitno ili na drugi način. Bez ograničavanja uopštenosti gore navedenih, Korisnik neće reprodukovati, odraditi reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera. Logotipi, oznake usluga, kao i robne marke (kolektivno, "zaštitni znaci") koji su prikazani na EUnet sajtu i kroz servise, bez obzira da li su registrovani ili ne, pripadaju EUnet-u i njegovim davaocima licenci i dobavljačima. Ni ovaj Ugovor, niti išta na EUnet sajtu daje licencu za bilo koji žig, implicitno ili na drugi način. Ništa u ovom Ugovoru ne prenosi EUnet-u bilo koje autorsko pravou, žig, ili druge vlasničke interese za bilo kakve podatke ili sadržaj Korisnika. Međutim, EUnet može uključiti ime Korisnika u bilo koju listu referenci koju ce koristiti za marketing ili u druge svrhe.

(B) Korisnik je odgovoran za održavanje poverljivosti svojih korisničkih imena i lozinki i Korisnik neće prenositi ili prodavati trećoj strani korisnička imena ili lozinke ili pristup servisu Korisnika.

(C) EUnet nije obavezan da proda Korisniku neke delove servisa koji nisu navedeni u porudžbenici Korisnika ili da obezbedi više usluga nego što je naručeno tom narudžbenicom.

(D) U toku trajanja ovog Ugovora kao i godinu dana nakon toga, Korisnik neće podsticati ili tražiti od bilo kog zaposlenog EUnet-a ili spoljnog saradnika da napusti EUnet zaposlenje, ili na drugi način ometati EUnet u odnosima zapošljavanja.

(E) Strane su saglasne da troškovi navedeni kao likvidiranu štetu u clanu 2 (c) i na drugim mestima u ovom ugovoru ne predstavljaju kazne i da su opravdani u svetlu štete koje bi bila izazvana kršenjem, teškoćama dokazivanja gubitka i neprijatnosti i neizvodljivosti dobijanja adekvatnog rešenja. Nijedno rešenje EUnet-a predviđeno ovim ugovorom za zakasnelo plaćanje, odbijanje kreditne kartice za naplatu ili drugih povreda će ograničiti bilo koje drugo pravo ili rešenje EUnet-a.

(F) Sva pisana komunikacija Korisniku će se smatrati isporučenom ako je poslata na adresu naznacenu u kontaktu koji je dao Korisnik na narudžbenici ili drugom kontaktu čiju je adresu klijent poslao u pisanoj formi. Klijent će uključiti validnu e-mail adresu sa imenima kontakata. Sva pisana komunikacija će biti poslata na adresu EUnet-a: EUnet d.o.o. , Milentija Popovića 9, Sava Centar, 11070 Beograd, Srbija, osim ako EUnet ne obavesti Korisnika u pisanoj formi o alternativnim kontakt informacijama i osim ukoliko se ovim ugovorom ne predviđa da takva komunikacija bude putem e-mail prodaja@eunet.co.rs

(G) EUnet može revidirati ovaj Ugovor, uključujući i PPK, SSL, i politiku privatnosti, s vremena na vreme postavljanjem novih verzija na EUnet sajtu. Revidirani uslovi će stupiti na snagu 30 dana nakon postavljanja ("Datum Obnove"). Korisnik se odriče svakog prava na obaveštenje o revidiranim uslovima, osim preko EUnet sajta, a takvo odricanje će ostati na snazi čak i ako EUnet ne pruži obaveštenja putem e-maila ili putem drugog medija. (Dalje korišćenje servisa od strane Korisnika posle svih datuma obnove će potvrditi prihvatanje revidiranih uslova.) Bez obzira na gorepomenuto, revizije PPK, SSL ili politike o privatnosti će stupiti na snagu nakon objavljivanja istih. Ovaj ugovor ne može biti revidiran ili izmenjen na bilo koji drugi način, osim kroz pisani ugovor izvršan od strane ovlašćenih predstavnika obe strane. EUnet može da obezbedi obaveštenja putem e-maila, ali nikakva e-maila prepiska neće izmeniti ovaj Ugovor, čak i ako u tim porukama piše o izmenama.

(H) Ovaj ugovor se tumači u skladu sa, i regulisan je zakonima, Srbije bez uticaja drugih zakona bilo koje druge nadležnosti, osim zakona Srbije. Stranke ovim pristaju na ličnu i isključivu jurisdikciju i nadležnost sudova u Srbiji.

(I) Ovim putem EUnet obaveštava Korisnika da roditeljski zaštitni nadzor (kao što su kompjuterski hardver, softver ili usluge filtriranja) je komercijalno dostupan i može pomoći Korisnicima u ograničavanju pristupa materijalu koji je štetan po maloletnike i informacije o provajderima tih zaštita se mogu naći na Internetu. pretraživanjem "Parental Control protevtion" ili sličnih termina.

(J) Korisnik neće koristiti servis na bilo koji način koji krši važeće zakone i propise, uključujući bez ograničenja propise Carinske uprave Srbije.

(K) Kašnjenja, propusti ili oslobađanje od izvođenja bilo koje od strana ili delimično ostvarivanje bilo kog prava ili rešenja na osnovu ovog Ugovora će funkcionisati kao ograničenje, narušavanje, sprečavanje, otkazivanje, odricanje na to pravo ili rešenje. U slucaju više sile, odlaganja ili neuspeh u obavljanju neće predstavljati standardno kršenje ovog Ugovora.

(L) U slučaju sukoba između ovih Uslova servisa i bilo kog drugog elementa ovog Ugovora ili bilo koje narudžbenice ili izjave o radu, ovi Uslovi servisa će biti vazeći i na snazi.

(M) Klijent ne može ustupiti ovaj Ugovor ili bilo koje od prava ili obaveza prema EUnet-u bez pismene saglasnosti EUnet-a. Osim zabranjenog u prethodnoj rečenici, ovaj Ugovor će biti obavezujući i na snazi u korist odgovarajućih naslednika strana.

(N) Ako se neka odredba ovog Ugovora smatra nevažećom, nezakonitom ili neprimenljivom, uključujući bez ograničenja, kao posledica nedoslednosti sa javnom politikom, takva odredba će se tumačiti tako da bude što blize svom prvobitnom značenju, valjanosti, zakonitosti, i primenljivosti ostalih odredbi a neće ni na koji način biti smanjena.

(O) Ovaj Ugovor, uključujući i one dokumente koji su inkorporirani, prikazuje krajnju, celu i isključivu izjavu sporazuma između strana, i zamenjuje sve prethodne ugovore, pregovore, predstave, i predloge, pismene ili usmene, koji se odnose na njegov predmet -temu.


Centrala: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Podrška: 0700 600 500
podrska@eunet.co.rs


Zakažite sastanak

Postavite pitanje
Kontakt
Ime i prezime
Email adresa
Telefon
Vaše pitanje
 

Otvorite tiket

Vaš servis
Ime i prezime
Korisničko ime (opciono)
Email
Telefon
Opis problema
 
Odustani